O NAMA

Kompanija Elektrozapad je osnovana 2015 godine u Beogradu i bavi se specijalističkim radovima u elektroenergetici, kako u domenu projektovanja, tako i u domenu izvođenja radova.
Zaposleni u kompaniji su iskusni inženjeri sa preko 10 godina radnog iskustva u elektroenergetici.

Elektrozapad usluge

USLUGE

INŽENJERING I MONTAŽA PRIMARNE I SEKUNDARNE OPREME

U elektroenergetskim objektima do 400kV, sa ispitivanjem i puštanjem u rad

 • Demontaža i montaža srednjenaponskih postrojenja

 • Demontaža i montaža primarne opreme u postrojenjima od 110kV do 400kV

 • Nadzor pri montaži srednjenaponskih i visokonaponskih postrojenja

 • Izrada konfiguracija i parametrizacija relejne zaštite za SN i VN postrojenja

 • Izrada studija podešenja relejne zaštite

 • Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad zaštite na SN i VN postrojenjima

PROIZVODNJA I ŠEMIRANJE ELEKTRO ORMANA

Za elektroenergetske objekte do 400kV

 • Izrada ormana relejne zaštite i daljinskog upravljanja

 • Izrada ormana sopstvene potrošnje za SN i VN postrojenja

 • Izrada ormana automatike za industrijske pogone

Elektrozapad u Srbiji

USLUGE ODRŽAVANJA PRIMARNE I SEKUNDARNE OPREME

U elektroenergetskim objektima do 400kV

 • Redovni godišnji remonti VN oprme na SN i VN postrojenjima

 • Redovno godišnje ispitivanje relejne zaštite na SN i VN postrojnjima

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Na objektima do 400kV

 • zemljani radovi

 • betonski i armirački radovi

 • bravarski radovi

 • montažerski radovi

 • završni-zanatski radovi

 • rušenje i uklanjanje postojećih objekata

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

PROJEKTOVANJE, KONSALTING I NADZOR

Na objektima do 400kV

 • Projektovanje kompletnog elektro dela srednjenaponskih TS

 • Projektovanje polja 110kV, 220kV i 400kV, pri rekonstrukcijama.

 • Izrada šema delovanja relejne zaštite 110kV, 220kV i 400kV, pri rekonstrukcijama.

 • Projektovanje građevinskog dela za TS 110kV, 220kV i 400kV, pri rekonstrukcijama.

 • Konsalting i nadzor nad elektro i građevinskim delom radova, pri izgradnji VN postrojenja

PROJEKTOVANJE, MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Objekata niskog napona

 • Projektovanje, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletnog elektro dela javnih, poslovnih, stambenih, industrijskih i drugih objekata

 • Niskonaponske i telekomunikaciono-signalne instalacije, sistemi zaštite, održavanja i nadzora

 • Sistemi automatskog upravljanja i nadzora na objektima i integracija sistema

PROJEKTI

VETROPARK ČIBUK

VETROPARK ČIBUK

 • Revizija projektne dokumentacije, odabir elektroenergetske opreme i usaglašavanje dokumentacije po internim standardima EMS-a za PRP 400 kV

 • Konfigurisanje, parametrizacija, studija podešenja, ispitivanje i puštanje u rad (FAT i SAT) relejne zaštite, sopstvene potrošnje i primarne opreme u PRP 400 kV

 • Redovno i havarijsko održavanje kompletne TS 35/400 kV

VETROPARK KOVAČICA

 • Izrada tehničke specifikacije elektroenergetske opreme za PRP 220 kV i TS 33/220 kV VE Kovačica u sklopu izrade tenderske dokumentacije za izgradnju

 • Revizija projektne dokumentacije, odabir elektroenergetske opreme i usaglašavanje dokumentacije po internim standardima EMS-a za PRP 220 Kv

 • Konfigurisanje, parametrizacija, studija podešenja, ispitivanje i puštanje u rad (FAT i SAT) relejne zaštite, sopstvene potrošnje i primarne opreme u PRP 220 kV

 • Priprema dokumentacije i sprovođenje testova usaglašenosti rada Vetroelektrane sa pravilima o radu prenosnog Sistema

 • Redovno i havarijsko održavanje kompletne TS 33/220 kV

VETROPARK KOVAČICA
TRAFOSTANICE

TRAFOSTANICE

 • Pet TS 35/10 kV za EPCG

 • 6 kV postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo (7 trafostanica)

 • TS 110/20 kV Krnješevci

 • TS 110/25 kV na železnici (EVP Slovac, EVP Resnik, EVP Zemun, pet PS 25 kV)

 • Postrojenje 6 kV u HE Đerdap 2

 • 110 kV, 35 kV i 6 kV postrojenja u JKP Beogradske elektrane

 • Agregati A1 i A2 u HE Vrla 1 (po 16 MVA)

 • TS 110/35/10 kV Loznica 2 

 • TS 110/6 kV Rudnik 4 (TE-KO Kostolac)

KONTAKT

office@elektrozapad.rs